Haczyki w dożywotnich ubezpieczeniach na życie

24 marca 2016

Polisa na życie to jeden z bardziej skomplikowanych produktów finansowych. Przede wszystkim dlatego, że występuje w wielu formach i odmianach. W dodatku umowy ubezpieczeniowe i ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) są na ogół napisane prawniczym żargonem, którego nie rozumie przeciętny klient. Jakie haczyki możemy spotkać w bezterminowych polisach na życie?

Ubezpieczenie na życie jest zabezpieczeniem, z którego skorzystają najbliżsi osoby ubezpieczonej, gdy ta poniesie śmierć. Pieniądze z polisy mają być wypłacone dzieciom lub współmałżonkowi, którzy po śmierci ubezpieczonego mogą zostać bez środków do życia.

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Obecnie dostępne na rynku ubezpieczenia na życie można podzielić na trzy rodzaje:

 • ubezpieczenia ochronne – bezterminowe i terminowe,
 • ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe – ubezpieczenie na życie i dożycie, ubezpieczenie z funduszem kapitałowym, ubezpieczenie posagowe,
 • ubezpieczenia inwestycyjne.

Ubezpieczenie rozszerzone

Podstawowy pakiet bezterminowego ubezpieczenia na życie najczęściej chroni jedynie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Większe wymagania klientów wymusiły na towarzystwach ubezpieczeniowych poszerzenie zakresu ubezpieczenia, w związku z tym w ofercie można spotkać pakiety rozszerzone, które za wyższą składkę poszerzają polisę na życie o różne inne ryzyka, np. trwałe inwalidztwo czy poważne zachorowanie.

Warto sprawdzić wyłączenia

Najczęściej przyczyna śmierci ubezpieczonego nie ma wpływu na zasadność przyznania odszkodowania. Nie ma znaczenia, w jakich okolicznościach zmarł ubezpieczony, ponieważ śmierć jest sytuacją bezsprzeczną i łatwą do udowodnienia. Powinniśmy jednakże wiedzieć o tym, że ubezpieczyciele w umowach i OWU stosują wyłączenia z odpowiedzialności, które mogą wpłynąć na odmowę przyznania świadczenia. Do takich wyłączeń zaliczymy:

 • podanie nieprawdziwych danych dotyczących stanu zdrowia ubezpieczonego lub ich zatajenie,
 • samobójstwo ubezpieczonego, które nastąpiło w określonym w umowie czasie, np. do 2-3 lat od dnia zawarcia umowy,
 • umyślne spowodowanie śmierci ubezpieczonego przez osobę uposażoną do otrzymania odszkodowania.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Towarzystwo ubezpieczeniowe może sobie zastrzec niewypłacenie odszkodowania polisy na życie, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła:

 • wskutek działań wojennych i innych działań zbrojnych,
 • dobrowolnego udziału ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu itp.,
 • masowego skażenia biologicznego lub chemicznego,
 • poddania się zabiegom medycznym poza kontrolą lekarza,
 • prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz bez prawa jazdy,
 • uprawiania sportów wyczynowych,
 • zatrucia alkoholem i narkotykami, przedawkowania leków,
 • uprawiania zawodu o wysokim ryzyku, np. policjant, strażak, pracownik platform wiertniczych, artysta cyrkowy,
 • samookaleczenia się ubezpieczonego,
 • bycia nosicielem wirusa HIV.