Weksel- jego rola w obrocie gospodarczym

17 marca 2011

Weksel rozumiany jest jako środek płatniczy służący do regulacji należności między trasantem( wystawcą weksla) ,a transatem( osoba dokonująca zapłaty na rzecz remitenta- odbiorcy weksla).  Najważniejszą cechą weksla jest kredytowanie obrotu gospodarczego. Inną cechą jaką się charakteryzuje weksel jest to, że łączy w sobie cechy innych zabezpieczeń. Może je przenosić na sobie , np. takie zabezpieczenia jak  gwarancja czy hipoteka. Weksel charakteryzuje się również tym ,że może zastępować w prostszy sposób np. akredytywa czy factoring. Weksel zastępuje środki pieniężne w wolne środki bezgotówkowe.

Aby weksel był ważny, musi zawierać pewne elementy, z których wyróżnić można: samą nazwę „weksel” w tekście zawieranego dokumentu, polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej, nazwisko transata ,termin płatności, miejsce płatności, nazwisko osoby na rzecz której ma być dokonana zapłata, oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla, oraz podpis wystawcy. Weksel gdy zostaje przyjęty przez transata, gdy przyjmuje na siebie zobowiązania zawarte w treści weksla, czyli w chwili tzw. akceptu weksla, staje się pełnowartościowym papierem obrotowym.

Weksel w gospodarce spełnia wiele funkcji, do najważniejszych należą:
1.    Funkcja kredytowa- weksel przyjmowany zamiast pieniędzy ,jako zapłata towaru za usługę( jako pewien rodzaju kredyt obrotowy)
2.    Funkcja płatnicza- weksel jako narzędzie  dokonywania zapłaty, może powodować umorzenie długów, pokrytych wekslem
3.    Funkcja gwarancyjna- jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań w formie pieniężnej, które istnieją w chwili wystawienia lub przyszłych
4.    Funkcja obiegu- jako przedmiot obrotu, wierzytelność weksla może być przenoszona na inne osoby
Weksel to bardzo pożyteczne narzędzie , które daje nam wiele możliwości.